Slowfood Skåne – Convivium Scania Stadgar

stadgar.pdf

Stadgar
För den ideella föreningen Slow Food Skåne – Convivium Scania.
Org.nr 802419-2687 

Ändamål
Föreningen Slow Food Skåne är en del av den internationella Slow Food-rörelsen som verkar för en värld där alla människor får möjlighet att njuta av mat som är bra för dem, bra för dem som odlar den och bra för planeten.

Vår strategi baseras på ett livsmedelskoncept som definieras av tre sammankopplade principer: GOD – REN – RÄTTVIS mat för ALLA.

GOD – kvalité, smakrik och hälsosam mat
REN – produktion som inte skadar miljön
RÄTTVIS – tillgängliga priser för konsumenter och rättvisa villkor och lön för producenter

Uppfyllande av ändamålen
Föreningen Slow Food Skåne ska verka för
1 Bevarande av lokal matkultur

2 Bevarande av biologisk mångfald

3 Stödja lokal hantverksmässig matproduktion

 

Slow Food Skåne anordnar temakvällar, utflykter, studiebesök och kurser för att sprida information till alla åldersgrupper.
Föreningen samarbetar med studieförbund och andra organisationer som är politiskt och religiöst obundna och verkar för samma mål som Slow Food Skånes dvs. arbetar för god, ren, och rättvis mat. 

Medlemskap
En ny medlem anmäler sig till föreningen och betalar den medlemsavgift som fastställts av årsmötet.
Vid utebliven betalning avslutas medlemskapet.

Medlem

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 • åläggs betala den årsavgift som beslutats av årsmötet. 

Stödmedlem

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna till en högre avgift än för medlem.
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 • åläggs betala den årsavgift som beslutats av årsmötet.
 • har ingen rösträtt vid sammankomster eller årsmöte.

Styrelsen

Föreningens angelägenheter tar styrelsen hand om. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att

– tillse att för föreningen bindande regler iakttas

– verkställa av årsmötet fattade beslut

– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

– ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet.

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter, minst fem, ordföranden inkluderad.
Styrelse väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelse-ledamöter så bestämmer. 

Verksamhets- och räkenskapsåret

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

 Revision

Styrelsen skall tillhandahålla föreningens räkenskaper och övriga handlingar som revisorn önskar ta del av när helst det begärs, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet. 

Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls i maj månad.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse översänds senast 7 dagar före mötet till de medlemmar som i föreskriven ordning betalt sina medlemsavgifter till föreningen och därmed har rösträtt på årsmötet.

Skrivelser inför årsmötet ska vara styrelsen tillhandla senast 10 dagar i förväg.

Valberedningen ska lämna in förslag till styrelsen senast 10 dagar i förväg för att sätt in denna punkt på dagordningen.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Årsmötets dagordning innehåller följande ärenden:

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av justeringspersoner, som jämte ordförande skall justera mötes-protokollet, samt rösträknare.
 4. Verksamhetsberättelsen läses.
 5. Revisionsberättelsen föredras.
 6. Godkännande av revisionsberättelsen.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Val av:
 10. a) föreningens ordförande för en tid av ett år
 11. b) hälften av övriga ledamöter i styrelsen för en period av två år.
  Vid nästa årsmöte väljs den andra hälften.
 12. c) revisor för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 1. d) sammankallande till valberedningen
 • Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem
 • Övriga frågor
 • Avslutning

 

Extra möte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte om revisorerna med angivet skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 7 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

Stadgefrågor m.m.

Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till kulturfrämjande ändamål.

Ovanstående stadgar är en modernisering av föreningens gamla stadgar från 2002.

Rulla till toppen